^ Do góry

Stowarzyszenie wędkarskie

Budowa "Rybaczówki" - zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski" przystępuje do budowy "Rybaczówki" w związku z czym kieruje do podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do realizacji budowy zapytanie ofertowe:

1. Formularz oferty --> pobierz TUTAJ

2. Wykaz robót --> pobierz TUTAJ

3. Zapytanie ofertowe --> pobierz TUTAJ

4. Wzór umowy --> pobierz TUTAJ

5. Przedmiar robót --> TUTAJ

5. Projekt: część 1 ; część 2 ; część 3 ; część 4 ; część 5 ; część 6 ; część 7 ; część 8 ; część 9

6. Projekt - adaptacja --> TUTAJ

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2018r do godz. 10:00 w siedzibie: Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski” Karp Królewski im. Adolfa Gascha; ul. Krzywolaków 17' 43 – 512 Kaniów
Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić oznaczenie: „Oferta na Budowę budynku „Rybaczówki” jako obiektu promującego turystyczno  - rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR”
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w zapytaniu ofertowym, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:15.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Roman Sas – tel. 505 106 649
Termin realizacji zamówienia: 28 września 2018r
Gwarancja: 60 miesięcy