^ Do góry

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej

BUDOWA RYBACZÓWKI, JAKO ZAPLECZA GOSPODARCZEGO I REKREACYJNEGO DLA STOWARZYSZENIA „KANIOWSKI KARP KRÓLEWSKI”

Budowa „Rybaczówki” jako obiektu promującego turystyczno – rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR

Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów

Zwiększenie atrakcyjności terenów Bielskiej Krainy i propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu, a także podejmowanie działan mających na celu ochronę środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z rybactwem poprzez budowę „Rybaczówki”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.
Zapytania ofertowe TUTAJ
Rozpoczęcie przygotowania wniosku o dotację: - 2017 r.
Budowa "Rybaczówki" - 2018 rok. Oddanie do uzytku: 28 listopada 2018 r.  - zadanie zakończone i rozliczone.
„Rybaczówka” została powstała dzięki staraniem członków Stowarzyszenia i dofinansowana ze środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” w kwocie 150 tys. zł. (łącznie 308 tys. - udział własny - 158 tys.).
 
 

 

 

 

IMG 8749

 

 

 

 Informacja z oddania "Rybaczówki TUTAJ

 


 PROMOCJA WĘDKARSTWA JAKO FORMY TURYSTYKI NA OBSZARZE LSR POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH

"Projekt przewiduje organizację cyklu zawodów wędkarskich: Zawody wiosenne w 2019 r. (lokalizacja: Akwen Miasteczko), Zawody z Okazji Dnia Dziecka w 2019 r. (Akwen Oczko), Zawody Nocne w 2018 r. (Akwen Miasteczko), Zawody Drużynowe w 2018 r. (akwen nr 2 i 6), Zawody z Okazji Święta Karpia Polskiego w 2018 r. (akwen Miasteczko), Jesienne Zawody dla Dzieci w 2018 r. (akwen Oczko), Zawody Jesienne w 2018 r. (akwen Oczko), Zawody Dla Stowarzyszeń Wędkarskich w 2018 r. lub 2019 r. (akwen Oczko). Wszystkie zawody odbywać się będą na akwenach wędkarskich Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" zlokalizowanych w Kaniowie, gmina Bestwina i obsługiwane będą przez członków Stowarzyszenia. Warunki terenowe pozwalają na wystosowanie zaproszenia do udziału do osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu (prasa, radio, portale społecznościowe, strony internetowe – w ramach dotychczasowej współpracy i doświadczeń nie przewiduje się ponoszenia kosztów na ten cel). Informacja dotrze do szerokich rzeszy miłośników czynnego wypoczynku związanego z wodą, przyciągnie rodziny z uwagi na możliwości rekreacyjne a także bezpieczny wypoczynek z dala od zgiełku i hałasu co przyczyni się również do rozpowszechnienia informacji o produktach lokalnych, tj. kołocza kaniowskiego oraz Bestwińskiego Karpia Królewskiego. Celem organizacji cyklu zawodów jest integracja mieszkańców z obszaru działania LGR, ukazanie piękna ziemi bestwińskiej i kaniowskiej, przedstawienie sposobu zagospodarowania terenów poprzemysłowych (kopalnia, żwirownia), organizacja czasu wolnego, poznanie różnych technik wędkowania, ukazanie piękna przyrody, bogactw naturalnych, gatunków ryb, ptactwa, płazów, promowanie ochrony środowiska, kultywowanie tradycji rybactwa. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc przyznaje się puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Za kolejne miejsca do 10 - nagrody rzeczowe. W przypadku zawodów dla dzieci każde dziecko otrzymuje nagrodę, najlepsi puchary i dyplomy a także słodki poczęstunek. Zawody z Okazji Święta Karpia, Zawody Nocne, Zawody Jesienne oraz Dla Stowarzyszeń przewidziane są z poczęstunkiem dla uczestników. Przeprowadzenie zawodów obejmuje przygotowanie stanowisk wędkarskich, losowanie numerów, obsługę sędziowską, przygotowanie pucharów, nagród, dyplomów, posiłków, rozpowszechnianie informacji w lokalnych mediach, wystosowanie zaproszeń, opiekę dorosłych w przypadku zawodów dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
W ramach kosztów zadania wyróżniono:
- zakup pucharów -  1 374,00 zł
- zakup statuetek – 1 190,40 zł
- zakup nagród rzeczowych -  12 128,76 zł
- zakup artykułów spożywczych – 960,00 zł
- usługa cateringowa – 4 800,00 zł
- usługa poligraficzna  - 947,10 zł
- zakup koszulek promujących operację i lokalną strategię działania – 2 829,00 zł
- zakup jednolitych ubiorów dla organizatorów – 2 046,60 zł
- zakup namiotu dla organizacji biura zawodów w plenerze – 4 970,00 zł
Razem koszty: 31 245,86 zł

Zadanie zrealizowane, projekt rozliczony. 

 

  1. Informacje dotyczące przebiegu realizacji operacji oraz realizacji planu rzeczowego operacji
  1. 1Informacja na temat postępów finansowych

 

Kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie 24 996,00
Kwota wynikająca z zawartej umowy 24 996,00
Wysokość otrzymanej zaliczki 0,00
  1. 2 Informacja na temat stopnia realizacji operacji w zakresie rzeczowym

Operacja została zakończona. Wszystkie elementy zadania przewidziane do realizacji we wniosku o dofinansowanie i umowie zostały zrealizowane w pełnym zakresie. W ramach projektu przewidziano organizację cyklu 8 zawodów wędkarskich, w tym dwóch dla dzieci. Wszystkie zorganizowano na akwenach w Kaniowie w gminie Bestwina. Informacje o zawodach ukazywały się na stronach internetowych Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski karp Królewski” www.kaniowski-karp-krolewski.pl oraz www.gminabestwina.info a także na tablicach ogłoszeń w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i w Kaniowie, a także na Facebooku. Ukazywały się także informacje na www.czecho.pl oraz podawane były w Radio Bielsko.

W ramach projektu zakupiono puchary na kwotę 1145 zł, statuetki na kwotę 1190,39 zł, nagrody – 11472,19 zł, wyżywienie – 2897,88 zł, usługa poligraficzna – 873,74 zł, koszulki – 2897,88 zł, stroje organizacyjne – 1980,30 zł, namiot – 4970 zł. W czasie Święta Karpia Polskiego promowano – produkty lokalne – kaniowski kołocz weselny oraz wędzony bestwiński karp królewski, przekazywano także informacje o hodowcy bestwińskiego karpia, Adolfie Gaschu.

Całkowita kwota realizacji projektu wyniosła 30 191,91 zł i w całości stanowi wydatki kwalifikowalne.

 

Pierwszymi zawodami po podpisaniu w Urzędzie Marszałkowskim Umowy były Zawody Drużynowe, a odbyły się one na akwenach nr 2 i 6 przy ulicy Malinowej. Zdjęcia TUTAJ

Relacja z Zawodów Drużynowych TUTAJ

Zawody z okazji Święta Karpia Polskiego - TUTAJ

Zawody Wędkarskie dla dzieci "Na zakończenie wakacji"

 Jesienne Zawody Wędkarskie

Wiosenne Zawody Wędkarskie 

Zawody Wędkarskie dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka

Zawody wędkarskie dla Stowarzyszeń

Nocne Zawody Wędkarskie

 

 

 

 

 

 

IMG 0184IMG 0195

 

 

 

 

 

 


„Zagospodarowanie terenu przy „Rybaczówce” w Kaniowie sposobem na rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obiektu i obszaru LSR”.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: zwiekszenie atrakcyjności turystycznej obszaru Bielskiej Krainy przez propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i kultywowania lokalnych tradycji rybackich na terenie kaniowskiej "Rybaczówki".

Przyznana pomoc finansowa na realizację operacji w formie zwrotu 85% kosztów kwalifikowanych, tj. w wysokości 34 114,00 zł.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 28 996,90 zł.

Całkowity koszt wykonania projektu zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wyniósł 39 585,71 zł.

Zadanie wykonane - projekt rozliczony.

IMG 0148IMG 0150 IMG 0214IMG 0176

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************************************************

„Budowa pomostów wędkarskich jako obiektu promującego turystyczno - rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR”

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 120 060,98 zł. Środki pozyskane z zewnątrz to 92 200,00 zł, Stowarzyszenie dołożyło z własnych funduszy 27 860,98 zł, tj. 23% całości kosztów. Wybudowano 4 pomosty wędkarskie o wymiarach 3,66x3,08 m. Konstrukcję wykonano ze stali ocynkowanej a podesty z deski kompozytowej. Każdy pomost na brzegu posadowiono na 3 stopach żelbetowych a w wodzie na stalowych słupach wykonanych z dwuteowników HEA 160.
Stowarzyszenie w ramach własnych środków i własnymi siłami członków Stowarzyszenia wykona zejścia z wysokich brzegów z obu stron oraz ścieżkę łącząca wszystkie pomosty.

Zdjęcia: TUTAJ i TUTAJ

Zapytanie ofertowe

Przedmiar

Ogłoszenie znajduje się na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia

Zadanie wykonane, projekt w trakcie rozliczania.